Uchwała nr 2 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Fundatora Fundacji DAR AL-ARQAM Dom Nauki, Wiedzy, Pokoju
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji
DAR AL-ARQAM Dom Nauki, Wiedzy, Pokoju

 Niniejszym Fundator Teresa Maria Sobczyk uchwala tekst jednolity Statut Fundacji w następującym brzmieniu:

STATUT
STATUT FUNDACJI
DAR AL-ARQAM Dom Nauki, Wiedzy, Pokoju w Warszawie, Polska 

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja DAR AL-ARQAM Dom Nauki, Wiedzy, Pokoju, zwana dalej Fundacją, ustanowionazostaje przez fundatora - Teresę Marię Sobczyk obywatela polskiego, Siedziba Fundacji mieści się w mieście st. Warszawa, Polska i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną z dniem jej zarejestrowania i wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego .

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa, Polska.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe, przystępować do innych Fundacji oraz tworzyć stałe lub czasowe placówki, filie, odziały terenowe w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy fundacji w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i adres siedziby.

§ 6

Fundacja może używać własny wyróżniający ją znak graficzny (logo).

§ 7

Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty honorowe oraz przyznawać je – wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami – osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.

§ 8

Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 9

Ministerstwem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizowania

Cele Fundacji są następujące:
1.Charytatywna pomoc społeczna, aktywne służenie i wspieranie - bez względu na język, pochodzenie, rasę lub przekonania – w kierunku lepszego zrozumienia kultu religijnego w zakresie Islamu.
2.Przyjazna, samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego Islamu, w szczególności poprzez przedstawienie Islamu w nauce, dyskusji, zachowaniu i wiary ducha.
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w myśl zasad kultury muzułmańskiej.
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej, arabskiej, muzułmańskiej.
5. Charytatywna pomoc dla społeczności muzułmanskiej i nie muzułmańskiej, Polaków oraz innych narodowości poprzez doradztwo, pomoc finansową oraz usługi socjalne.
6. Reprezentowanie interesów muzułmanów, a w szczególności konwertów muzułmańskich mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami do swobodnego wyznawania swej wiary i religii.
7. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze arabskiej, Islamie w życiu codziennym, rodzinnym wsród Polaków i Muzułmanów innego pochodzenia zamieszkujących w Polsce oraz innych krajach.
8. Pomoc w trudnych sytuacjach dla biednych i potrzebujących, będacych w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej, Muzułmanów i Nie-Muzułmanów mężczyzn, kobiet i dzieci.
9. Niesienie pomocy charytatywnej Muzułmanom, także ofiarom kataklizmów oraz konfliktow.
10. Wspieranie dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego, w tym pogłębianie wiedzy na temat Islamu o kierunku szkoły Sunnickiej.
11. Działalność w zakresie wspierania recytacji i nauki Koranu oraz języka arabskiego.
12.Międzynarodowa współpraca i wymiana naukowa z uczonymi Muzułmanami, w celu
pogłębiania nauk i kontaktów z ludźmi tradycji i wspólnoty muzułmańskiej w krajach poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
13. Kreowanie pozytywnego wizerunku wyznawców Islamu jako wyznawców religii pokoju na terenie Polski i świecie.
14.Kreowanie i rozwijanie pozytywnego wizerunku obywateli polskich w stosunkach międzynarodowych ze społecznością Muzułmańską.
15.Wsparcie i rejestracja Muzułmanów, w szczególności konwertów muzułmańskich przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu upowszechnienia przynależności muzułmańskiej.
16.Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze wzgledu m.in. na wyznanie religijne, rasę, język, pochodzenie.

§ 11

(uchylony uchwałą Fundatora z dnia 03.12.2015 r.)

§ 12

Cele określone w treści § 10 statutu Fundacja realizuje poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) pomocy rzeczowej i materialnej dla Muzułmanów na obszarze Polski oraz innych krajów,
b) konferencji, koncertów, występów , seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów upowszechniających kulturę muzułmańską i religię Islamu na obszarze Polski i innych krajów,
c) kursów, języka arabskiego, prowadzenia tłumaczeń, lekcji religii Islamskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) stypendiów dla Muzułmanów i nie Muzułmanów, w szczegolnosci osób polskiego pochodzenia, na naukę religii Islamu w kraju i zagranicą.
2. Organizowanie, otwieranie, wspieranie lub finansowanie działalności muzułmańskich polskich szkół, placówek kulturalnych, kulturalno-oświatowych, wychowawczych oraz domów dziecka w środowiskach polonijnych na obszarze Polski i poza granicami.
3. Organizowanie i finansowanie pomocy humanitarnej z Polski i do Polski dla ośrodków pomocy Muzułmanom w kraju i poza granicami.
4. Organizowanie i finansowanie wakacyjnego wypoczynku w Polsce i za granicą dla Muzułmanów w celu głębszego zapoznania się z religią Islamu w innych krajach.
5. Wdrażanie i promowanie programów, filmów i audycji radiowych związanych z religią Islamu.
6. Finansowanie budowy, rozbudowy i odbudowy Muzułmanskich meczetów.
7. Organizowanie i finansowanie wydawnictw książkowych i czasopism dla Muzułmanów.
8. Organizowanie i finansowanie wykładów, wystaw i imprez kulturalno-oświatowych, w Polsce i za granicą.
9. Pomoc, organizowanie i finansowanie uchodźcom, imigrantom i repatriantom przebywającym na terenie Polski:
a) kursów nauki języka polskiego dla obcokrajowców Muzułmanów i nie Muzułmanów,
b) kształcenia zawodowego i wychowania rodzinnego (w formie kursów, warsztatów i szkoleń),
d) pomocy rzeczowej i zapomóg,
e) pomocy prawnej, społecznej i duchowej oraz innej,
f) wyjazdów wypoczynkowych i zdrowotnych.
10. Zorganizowanie i finansowanie działania archiwum gromadzącego w sposób uporządkowany informacje, dokumenty, relacje , zdjęcia i inne świadectwa o konwertach muzułmańskich i historii rozwoju Islamu w Polsce.
11. Działalność organizowania bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z naukami Islamu i kulturą arabską.
12. Organizowanie i finansowanie festiwali kultury narodów arabskich i muzułmańskich.
13. Finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym oraz prawnym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w celu rozwoju Islamu i nauk religii Islamu.
14.Dla osiagnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami fundacji.
15. Dla osiagnięcia celów określonych w § 8 statutu Fundacja może podjąć współpracę z właściwymi Ministerstwami oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, a także z innymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, z którymi współpraca będzie pomocna dla Fundacji przy realizacji działalności statutowej.

Rozdział III
Działalność Gospodarcza

§ 13

Z majątku Fundacji zostanie przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundacji kwota 1 000 złotych (słownie: tysiąc złotych).

§ 14

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizacje celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
12.1 poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji,
12.2 handel detaliczny,12.3 działalność wydawniczą,
12.4 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
12.4 działalność związana z oprogramowaniem,
12.6 szkolnictwo i edukacja w szkołach niepublicznych
12.7 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
2.Do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej Fundacja moze tworzyc odrebne, wewnetrzne jednostki organizacyjne, wzglednie uczestniczyc w spólkach prawa cywilnego lub handlowego, z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
a) Jednostki organizacyjne Fundacji podlegaja Zarzadowi.
b) Kierowników jednostek organizacyjnych powoluje Zarzad.
c) Zakres dzialania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiazków i uprawnien osób
kierujacych nimi okresla Zarzad lub regulamin organizacyjny przyjety przez Zarzad.

§ 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wedlug zasad dotyczacych osób prawnych.
2. W ksiegach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej dzialalności statutowej.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Zalożycielski w kwocie 3000 złotych (slownie: trzy tysiece zlotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizacje celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz 1000 złotych ( tysiac złotych) przeznaczonych zostanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Fundacje.

§ 17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18

Dochody Fundacji pochodzą z:
1. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych i prywatnych ,
4. dochodów z majatku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów ze zbiórek, aukcji i innych zbiórek publicznych organizowanych na jej rzecz,
6. dochodów pochodzących z funduszy europejskich.

§ 19

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jej działalności, rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 20

1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczony będzie na realizację jej celów statutowych.
2. W Fundacji zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do czlonków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
3. Działalnści sprzecznej z naukami Islamu kierunku szkoły Sunnickiej i celemi Fundacji oraz zakupu towaru i usług które według zasad Islamu wyraźnie są zabronione (haram)
4. Fundacji zabrania się pobierać jakiekolwiek odsetki bankowe , w przypadku ich przyznania, zaksięgowania przaz Banki zawsze muszą być wyodrębnione od majątku fundacji i  rzekazane uchwałą zarządu w formie darowizny wyłącznie na cele dobroczynne

 Rozdział V
Organy Fundacji

§ 21

Organami Fundacji są:
1. Fundator,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
3. Fundator ma prawo wchodzić w skład zarządu .

§ 22

Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Fundatora należy wyznaczanie celów fundacji i powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz innych organów.

§ 24

1.Zarząd składa się z 1 do maksymalnie 3 czlonków zarządu.
2. Kadencja czlonków Zarządu trwa 3 lata.
3. Funkcje czlonka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator .
5. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Prezesa Zarządu może służyć prawo rekomendowania wyboru lub odwołania danej osoby.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany z pełnienia funkcji gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków, w przypadku rażącej niegospodarności, itp.,
7. w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora lub Prezesa Zarządu fundacji przed upływem kadencji w przypadku różnic poglądowych , misji i wizji Fundacji,
8. członek zarządu może zrezygnować z pełnienia swoich funkcji (kiedy ustaje członkostwo w zarządzie); np. członkostwo w zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce zarządu lub zakończenia kadencji,
9. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu mogą pełnić w czasie kandencji inne funkcje lub być zatrudnieni w innych instytucjach pod warunkiem że nie są one moralnie i etycznie niezgodne z działalnością Funadcji nie działają na jej szkodę I dobre imie i nie odbiegają od celu Fundacji
10. Fundacja ma prawa działać w jednoosobowmy skałdzie Zarządu na czele którego stoi Prezes Zarządu Fundacji

§ 25

1 . Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach działalności fundacji .
2. Zarząd jest zawsze organem wykonawczym Fundacji.
3 . Zarząd wyznacza główne kierunki działalności Fundacji .

§ 26

Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej dzialalnością Fundacji ,
2. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
5. tworzy i znosi placówki terenowe lub jednostki organizacyjne Fundacji, w tym jednostki prowadzące działalność gospodarczą,
6. powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji lub placówkach terenowych,
7. przygotowuje decyzje w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, przystąpienia do innej Fundacji lub jej likwidacji,
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość srodków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
9.Powołuje i odwołuje członków zarządu
10. (uchylony uchwałą Fundatora z dnia 03.12.2015 r.)
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu , przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem posiedzenia .
13. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
14. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
15. Zrząd Uchwla regulaminy Fundacji

§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być zatrudnieni na umowę o pracę oraz otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie swych funkcji przy czym przysługuje im prawo zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu funkcji na rzecz Fundacji.
2. Członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji w wyjatkowch sytuacjach mogą być nagradzani przez Fundatora nagrodami finansowymi lub rzeczowymi.

§ 28

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą wiekszością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego czlonków, w tym bezwzględnie Prezesa Zarządu.
2. Głosy wstrzymujące się uważa się za głosy nie oddane. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu który ma zawsze wg statutu 2 głosy

§ 29

1. Oświadczenia woli nie majątkowe w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łacznie z zastrzeżeniem ust. 2 lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych oraz otwierania rachunków bankowych także w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników fundacji oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo tylko Fundator lub Prezes Fundacji a w przypadku jego śmierci ustanowiony testamentem spadkobierca .
3. Zapis pargrafu 29 punkt 2 nie może być zmieniony w przypadku przyszłych zmian statutu

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 30

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji oraz paragrafów zastrzeżonych w statucie.

§ 31

Zmiana statutu może nastąpić na wniosek Fundatora lub wymaga uchwały Zarządu .

§ 32

Statut Fundacji może być tłumaczony na język angielski a tłumaczenie takie zatwierdza Fundator lub Zarząd Fundacji

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się częściowo z inną fundacją lub fundacjami.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w wyniku częściowego połączenia mógłyby ulec istotnej zmianie lub ograniczeniu cele Fundacji , nazwa Fundacji oraz majątek Fundacji. Przy zmianach statutu nie może ulec zmianie niniejszy zapis .

§ 35

Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z innymi Fundacjami podejmuje Fundator lub w razie jego śmierci spadkobierca utanowiony testamentem i na wniosek Zarządu .

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

§ 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje tylko Fundator z własnej inicjatywy lub w razie śmierci Fundatora ustanowiony przez niego zapis w testamencie .

§ 38

1. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele określone w § 10 Statutu.

2.W razie śmierci Fundatora bez pozostawienia testamentu spadkobierców Fundacji ustanawia według zasad Islamu niezależny Muzułmański uczony religijny lub Mufti.

§ 39

Statut Fundcji Dar Al- Arqam wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w KrajowymRejestrze Sadowym.

Fundator
Teresa Maria Sobczyk