DA’WAH KURS

Zalety zapraszania innych do islamu

Praca na rzecz da‘ła jest bezdyskusyjnie jednym z najlepszych uczynków w oczach Allaha i jest bardzo pochwalana w Koranie i Sunnie. Oto niektóre z dowodów:
1. Da‘ła jest drogą do sukcesu w życiu tym i przyszłym, zgodnie ze słowami Allaha  : „I niech powstanie spośród was naród, który wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!” (Āl ‘Imrān, 3:104).

2. Nikt nie mówi lepiej niż ci, którzy zajmują się działalnością na rzecz da‘ła. Chwaląc takich ludzi, Koran mówi: „A któż wypowiada piękniejsze słowa aniżeli ten, kto zaprasza do Boga i kto spełnia dobre dzieło, mówiąc: ‘Zaprawdę, jestem między tymi, którzy się całkowicie poddali’?” (Fuṣṣilat, 41:33). Toteż jasnym jest, że nie ma nikogo, kogo mowa jest lepsza niż takiej osoby, gdyż wskazuje ona ludziom drogę do ich Stwórcy i Pana, drogę wyprowadzającą ich z ciemności błądzenia do światła wiary.

3. Praca na rzecz da‘ła jest wypełnianiem nakazu Allaha: „Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem!” (An Naḥl, 16:125). Należy wykonywać da‘ła z mądrością, upewniając się, że zna się osobowość ludzi, których chce się zaprosić do islamu, aby móc wybrać najlepszy sposób wykonania tego zadania. Należy dyskutować z nimi w sposób uprzejmy i łagodny, tak by do nich przemówić.

4. Zapraszanie do islamu było zadaniem wszystkich wysłanników, z Prorokiem Muḥammadem r na czele, którego Allah posłał do całej ludzkości jako, zwiastuna dobrej wieści o wspaniałej nagrodzie w życiu przyszłym oraz ostrzegającego niewierzących przed srogą karą, głoszącego swe przesłanie całej ludzkości, zgodnie ze słowami Allaha  : „O Proroku! My posłaliśmy ciebie jako świadka, zwiastuna radosnej nowiny i ostrzegającego, nawołującego do Boga, za Jego zezwoleniem, i jako lampę oświetlającą. Zwiastuj radosną wieść wierzącym, iż będą mieli wielką łaskę u Boga” (Al Aḥzāb, 33:45-47).

5. Zapraszanie ludzi do islamu jest źródłem dobra, które nigdy nie wysycha. Za każdą osobę, która odpowie na twoje zaproszenie, otrzymasz taką samą nagrodę, jak ta osoba otrzymuje za swe modlitwy, akty czci i nauczanie innych. Allah obdarzył tych, którzy angażują się w da‘ła wielkim błogosławieństwem. Prorok powiedział: „Ktokolwiek wzywa do właściwej drogi, ten otrzyma taką samą nagrodę jak ci, którzy za nim podążą, bez żadnego pomniejszenia ich nagrody» (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2674).

6. Nagroda, jaką Allah przygotował dla tych, którzy zapraszają innych do islamu jest dużo lepsza, niż wszystkie uciechy tego świata, gdyż nie pochodzi ona od ludzi, lecz od samego Allaha, Najhojniejszego, który odpłaci im obficie za tak szlachetny wysiłek: „A jeśli się odwrócicie, to przecież nie żądam od was żadnej nagrody. Moja nagroda jest tylko u Boga, a ja otrzymałem rozkaz, abym był wśród całkowicie poddanych” (Yūnus, 10:72).Prorok  także powiedział: „Jeśli Allah poprowadzi człowieka poprzez was, to będzie lepsze dla was niż posiadanie czerwonych wielbłądów” (ṢaḥῑḥAl Buchārῑ: 2847; ṢaḥῑḥMuslim: 2406). [Wielbłądy były najcenniejszym mieniem w dawnej Arabii, a ich czerwona odmiana była ceniona najbardziej ‒ przyp. tłum.].