darowizny

a188aea55c65dd2d0815a1a4d6b4ada5950369c0

"Powiedz: "Zaprawdę, mój Pan daje hojne zaopatrzenie, komu chce ze Swoich sług - i je wymierza. A jeśli wy rozdacie cośkolwiek, to On wam to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujących!" (Koran Sabejczycy, 39)

Całość środków przeznaczona zostanie na realizację celów statutowych w postaci bezpośredniej pomocy osobom najbardziej potrzebującym z Polskiej Społeczności Muzułmańskiej tj:

1.Charytatywna pomoc społeczna, aktywne służenie i wspieranie - bez względu na język, pochodzenie, rasę lub przekonania - w kierunku lepszego zrozumienia kultu religijnego w zakresie Islamu.
2.Przyjazna, samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego Islamu, w szczególności poprzez przedstawienie Islamu w nauce, dyskusji, zachowaniu i wiary ducha.
3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w myśl zasad kultury muzułmańskiej.
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polskiej, arabskiej, muzułmańskiej.
5. Charytatywna pomoc dla społeczności muzułmanskiej i nie muzułmańskiej, Polaków oraz innych narodowości poprzez doradztwo, pomoc finansową oraz usługi socjalne.
6. Reprezentowanie interesów muzułmanów, a w szczególności konwertów muzułmańskich mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami do swobodnego wyznawania swej wiary i religii.
7. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze arabskiej, Islamie w życiu codziennym, rodzinnym wsród Polaków i Muzułmanów innego pochodzenia zamieszkujących w Polsce oraz innych krajach.
8. Pomoc w trudnych sytuacjach dla biednych i potrzebujących, będacych w trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej, Muzułmanów i Nie-Muzułmanów mężczyzn, kobiet i dzieci.
9. Niesienie pomocy charytatywnej Muzułmanom, także ofiarom kataklizmów oraz konfliktow.
10. Wspieranie dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego, w tym pogłębianie wiedzy na temat Islamu o kierunku szkoły Sunnickiej.
11. Działalność w zakresie wspierania recytacji i nauki Koranu oraz języka arabskiego.
12.Międzynarodowa współpraca i wymiana naukowa z uczonymi Muzułmanami, w celu
pogłębiania nauk i kontaktów z ludźmi tradycji i wspólnoty muzułmańskiej w krajach poza granicami Rzeczypospolitej Polski.
13. Kreowanie pozytywnego wizerunku wyznawców Islamu jako wyznawców religii pokoju na terenie Polski i świecie.
14.Kreowanie i rozwijanie pozytywnego wizerunku obywateli polskich w stosunkach międzynarodowych ze społecznością Muzułmańską.
15.Wsparcie i rejestracja Muzułmanów, w szczególności konwertów muzułmańskich przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu upowszechnienia przynależności muzułmańskiej.
16.Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze wzgledu m.in. na wyznanie religijne, rasę, język, pochodzenie.

Wysłannik Allaha (Pokój z Nim) powiedział:
"Każdego ranka dwaj aniołowie schodzą na ziemię. Jeden z nich mówi: " O, Allahu! Daj pełną rekompensatę tym, którzy wydawali ( na dobre cele)". Drugi mówi: "O, Allahu! Doprowadź do ruiny i zniszcz skąpców". ( Muslim)

Powiększ swój majątek !

Nazwa konta: DAR AL ARQAM DOM NAUKI WIEDZY POKOJU

KONTO PLN: PL11 1140 2004 0000 3802 7910 6506

KONTO EURO: PL50 1140 2004 0000 3912 0932 0526

SWIFT code:  BIGBPLPW

giving-690x377