o Islamie

Islam został zbudowany na pięciu filarach: zaświadczenie,że nie ma boga godnego czci oprócz Allaha a Muhammad jest wysłannikiem Allaha; wykonywanie pięciu codziennych modlitw obowiązkowych; dawanie obowiązkowej jałmużny ; pielgrzymka do Mekki oraz post w miesiącu Ramadan. (Sahih Al Buchari:8;Sahih Muslim:16)

Pierwszy filar to wiara w jedność Boga: Pierwszy krok na drodze do przyjęcia wiary islamskiej to zadeklarowanie tego. Deklaracja wiary, czyli shahada, składa się z dwóch krótkich zdań stanowiących kwintesencję islamu: Nie ma innego Boga godnego czci prócz Allaha. Muhammad jest Jego Posłańcem. We wczesnych okresach istnienia islamu recytacja kalimy oznaczała przyjęcie nowej wiary. To wyznanie wiary spotykamy w słowach wezwania do modlitwy (adhan) oraz podczas modlitwy.

Drugim filarem jest 5 obowiązkowych modlitw (salah) Zaiste, Modlitwa powstrzymuje człowieka przed nieprzyzwoitością i jawnym złem. Al-Ankabut (29:46) Z wszystkich religijnych obowiązków islam kładzie szczególnie duży nacisk na instytucję Modlitwy. Regularne jej odmawianie pięć razy w ciągu dnia, umożliwia każdemu człowiekowi nawiązanie prawdziwego, żywego kontaktu ze swym Stwórcą oraz własny rozwój duchowy. Oprócz pięciu obowiązkowych Modlitw, są inne, nadobowiązkowe typy Modlitw. Muzułmanin traktuje duchową stronę życia tak poważnie, jak materialista materialną stronę życia. Tak jak powietrze i pożywienie Salat jest podstawą naszego fizycznego bytu, podobnie nie możemy przetrwać duchowo bez składania Salat regularnie, w różnych porach dnia.

Trzeci filar to jałmużna (zakaat) Płacenie zakatu jest okazaniem Allahowi całkowitego posłuszeństwa I pokory.Płacąc zakat możemy okazać wdzięczność Allahowi za dobra nienamacalne,udowodnić że umiłowanie pieniędzy prowadzi tylko do skąpstwa I chciwości.W surze Ibrahim (14:7) Allah SWT mówi: ''Jeśli będziecie wdzięczni to ja obdarzę was hojniej''. W islamie Zakat przyjął formę określonej składki/wkładu opartej na bogactwie i dochodzie danej osoby. (2,5% rocznego dochodu oddać na jałmużnę). Odbioracami zakatu są określone osoby do tego uprawnione jak np. Osoby żyjące w nędzy I takie które nie potrafią zaspokoić swoich postawowych potrzeb życiowych,niewolnicy potrzebujących pieniędzy by wydostać się z niewoli,podróżni którzy mają problem z powrotem do domu,nawet jeśli są bardzo zamożni.dłużnicy którzy nie są w stanie go spłacić,na cel dawah,instytucje charytatywne.

Hadżdż (coroczna pielgrzymka muzułmanów do Mekki) jest czwartym filarem islamu.Jest aktem czci ,który nie tylko angażuje serce ale wymaga też możliwości fizycznych i finansowych.Każdy z muzułmanów mający taką możliwość,musi wyknonać ją przynajmniej raz w życiu.Allah SWT mówi: ,,Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga-na tych,którzy mają ku temu środki-odprawienia pielgrzymki do tego Domu.A kto nie wierzy [ten powinien wiedzieć,że] Bóg nie potrzebuje żadnego ze swych stworzeń'' (Al Imran 3:97) Święty Meczet w Mekkce (AL masdźid Al Haram) ma szczególną wartość i to właśnie on jest celem pielgrzymki ponieważ: -było to miejsce narodzenia islamu,tam Prorok Muhammad (Pokój z nim) zlikwidował wszelkie pogańskie bóstwa i nauczał czczenia Stwórcy,Jedynego Boga.Był to pierwszy meczet jaki został zbudowany na ziemii. -W Świętym Meczecie znajduje się Ka'ba.To budynek w kształcie sześcianu który został zbudowany przez proroka Abrahama i jego syna (Pokój z Nimi) na rozkaz Allaha SWT.W późniejszych czasach była wielkorotnie przebudowywana,Koran głosi: ''I kiedy Abraham i Ismael wznosili fundamenty Świętego Domu,prosili Boga ''Panie nasz ! Przyjmij to od nas,przecież Ty jesteś wszystko słyszący,wszechwiedzący !'' AL BAQARA 2:127. -Allah SWT i jego wysłannik Pokój z nim ogłosili go świętym,jak głosi Koran ,,Ja otrzymałem tylko rozkaz bym czcił Pana tego miasta,którego on uczynił świętym.Do Niego należy każda rzecz! Ja otrzymałem rozkaz aby być wśród tych którzy się poddali całkowicie'' An Naml 27:91

Piątym filarem islamu jest Post w miesiącu Ramadan,jest to akt wielbienia Allaha poprzez powstrzymywanie się od jedzenia i picia,aktywności seksualnej od świtu do zachodu słońca przez cały miesiąc.Ramadan ma wielkie znaczenie ponieważ w tymże miesiacu została zesłana święta księga islamu-Qur'an.Prorok powiedział: ''Kiedy nadchodzi miesiąc ramadan,bramy Raju otwierają się ,bramy Piekła zamykają się a diabły skute są łańcuchami'' (Sahih Al Buchari 3103,Sahih Muslim 1079).Dlatego jest to okazja dla wierzących by zrobili co mogą aby zbliżyć się do Allaha poprzez wykonywanie dobrych uczynków a unikanie tych złych.Ktokolwiek pości za dnia i modli się nocą podczas tego miesiąca,temu zostaną wybaczone jego przeszłe grzechy,zgodnie ze słowami Proroka Pokój z Nim (Sahih Al Buchari 1910,Sahih Muslim 760).Co ciekawsze podczas tego miesiąca wypada Noc Przeznaczenia podczas jednej z ostatnich nieparzystych nocy miesiąca ramadan,nikt jednak nie wie kiedy dokładnie.(Lajlat-ul Wadr) ''Noc przeznaczenia lepsza jest niż tysiąc miesięcy'' (Al Qadr 97:3). Jest wiele mądrości kryjących się w poszczeniu : -pomaga osiągnąć taqua (prawość, pobożność, bogobojność, wystrzeganie się zła) -jest dobrym ćwiczeniem na powstrzymywanie sie od grzechu i złych uczynków -pomaga nam pamiętać o biednych i pokrzywdzonych oraz zrozumiec ich sytuację Osobami zwolnionymi z postu są chorzy,ludzie w podeszłym wieku lub z przewlekłą chorobą,podróżujący,kobiety mające krwawienie menstruacyjne lub połogowe,kobiety w ciąży i karmiące. Rzeczami unieważniającymi post są: jedzenie i picie,palenie papierosów,transfuzja krwi,zastrzyki i kroplówki,stosunek płciowy,umyślne wymioty,miesiączka lub krwawienie połogowe (jesli krwawienie rozpocznie się chocby tuż przed zachodem słońca,post tej kobiety w danym dniu staje się automatycznie nie ważny i musi odrobić te dni miesiączki po ramadanie. Cały post kończy się świętem EID al-Fitr (ubiera się wtedy najlepsze ubrania,daje darowiznę biednym i potrzebujacym,dają prezenty rodzinom i przyjaciołom,świętują w sposób dozwolony przez islam,w ten sposób wykazują radość i wdzięczność Allahowi SWT za to,że poprowadził ich On do prawdy i pomógł im dopełnić post w ramadanie.