previous arrow
next arrow
Slider

Fundacja


Pierwsza Fundacja Religijna

W historycznych dokumentach, koncepcja ‘fundacji/dotacji’ (arab. waqf) jest przedstawiona w następujący sposób: „przeznaczanie korzyści z uzyskanych dóbr materialnych na cele publiczne; traktowanie tych dóbr jako własności Boga i uniemożliwianie komukolwiek posiadania ich na własność.

W historii islamu podwaliny pierwszej ‘waqf’ łączą się z osobą Proroka Abrahama (niech Allah będzie z niego zadowolony i obdarzy pokojem) i ustanawianiem przez niego drogi do Mekki jako celu pielgrzymek, budową studni Zamzam, odbudową Kaaby oraz ofiarowaniem jej dla sprawy Boga.

Natomiast nasz szczodry Prorok (pokój z nim) podarował siedem części swojej ziemi oraz zezwolił na podział palm daktylowych z ogrodów oazy Fandak, która znajdowała się na obszarze zwanym Chajbar. Naśladując powyższe postępowanie, czterej prawowierni kalifowie oraz ich szanowani przyjaciele (niech Allah będzie z nich zadowolony), dbali o rozbudowę i rozszerzanie się wpływów fundacji. Ich wysiłki zostały opisane przez Dżabira (niech Allah zaakceptuje jego czyny) w następujący sposób: ”Nie znam nikogo spośród bogatych Ansarów (z arab. pomocnicy – mieszkańcy Medyny, którzy poparli Proroka) czy Mohadżirów (z arab. emigranci – pierwsi wyznawcy islamu z Mekki), którzy nigdy nie wspomagaliby fundacji ani nie dawali jałmużny”.

Imam Szaafi rzekł na temat fundamentów dotacji: „Tego rodzaju instytucje są specyfiką islamu. Za czasów przedislamskiej dżahilijii (era ignorancji) nie istniała żadna placówka, której dotacje przeznaczane byłyby przez wzgląd na Boga, ponieważ ich celem było jedynie przechwalanie się ofiarowywanymi datkami.

Gdyby przyzwolenie Boga usunięto ze struktur organizacji wolontarianckich, ukształtowanych z entuzjazmem wynikającym z przestrzegania wersetu pochodzącego z Koranu: “Nigdy nie zdołacie osiągnąć pobożności i cnoty, dopóki nie będziecie wydawać z tego, co miłujecie (dla sprawy Boga albo dla zapewnienia bytu potrzebującym). [3:92]”, to powróciłyby czasy niewiedzy i ignorancji, powodując zniweczenie i destrukcję szczytnych celów.

Cel fundacji


Pewnien człowiek przyszedł do Proroka (sws) i zapytał: ‘O Wysłanniku Allah! Jaka jałmużna jest najlepsza?’ Prorok (sws) odpowiedział: ‘Taka, gdy dajesz, chociaż jesteś zdrowy i potrzebujesz pieniędzy; gdy obawiasz się popaść w ubóstwo i masz nadziję na wzbogacenie. Nie zwlekaj z dobroczynnością aż do ostatniego oddechu, a gdy szykujesz testament – temu dasz tyle, a tamtemu tyle’ (hadis Bukhari)

Naszym celem jest bycie czołowym adwokatem społeczności muzułmańskiej i niemuzułmańskiej z obustronnym zrozumieniem zbudować koalicję, ktore promują szlachetność, rowność i moralność.
Nasza Fundacja zajmuje się promowaniem i wyjaśnianiem islamu, ochroną dóbr kultury i tradycji polskiej, arabskiej, jak również nauką, oświatą i wychowaniem w myśl zasad kultury muzułmańskiej. Upowszechniamy wiedzę o historii i kulturze islamskiej w życiu codziennym i rodzinnym.
Wspieramy ekumenizm kulturowy oraz religijny, umożliwiając pogłębianie wiedzy na temat islamu według szkoły sunnickiej, wspierając recytację i naukę Koranu oraz języka arabskiego. Międzynarodowa współpraca i wymiana naukowa z islamskimi uczonymi służą pogłębianiu nauk i kontaktom z ludźmi z tradycji i wspólnoty muzułmańskiej.
Oferujemy doradztwo, dorazna pomoc finansową i społeczną. Niesiemy pomoc charytatywną muzułmanom i niemuzułmanom, w tym także ofiarom kataklizmów oraz konfliktów, pomoc biednym i potrzebującym. Przeciwdziałamy społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji .
Do głównych celów naszej Fundacji należy również kreowanie i rozwijanie pozytywnego wizerunku muzułmanów jako wyznawców religii pokoju, a także kontaktów obywateli polskich w stosunkach międzynarodowych ze społecznością muzułmańską. Reprezentujemy interes muzułmanów, wspierając ich w swobodnym wyznawaniu swej wiary i religii.

Misja


Założeniem naszej Fundacji jest rozwój duchowy i edukacja , wsparcie i promowanie ogólnie islamskiego sposobu życia, jaki jest określony w Świętym Koranie i naukach sunny. Staramy się osiągnąć i zaprezentować Islam i kulturę muzułmańską poprzez edukacyjne, kulturalne i artystyczne inicjatywy, które są zgodne z zasadami naszej religii takimi jak charytatywność czy pomoc humanitarna. Dążymy do przyczynienia się wzmocnienia więzi pomiędzy muzułmanami i niemuzułmanami poprzez ustanowienie zjednoczonej społeczności w harmonii międzywyznaniowej, tolerancji, pokoju i szacunku pośród ludzi naszej nacji.

Mamy nadzieję na przychylność, wsparcie i współpracę ze strony osób zainteresowanych naszą Fundacją, pobudzając ich chęć pomocy treścią hadisu qudsi: „O synu Adama! Wydawaj swe skarby na sprawę Allah! Ze mną nie ma obawy przed ich spłonięciem, utonięciem czy kradzieżą. W swoim czasie cokolwiek będzie wam potrzebne, Ja wam to dam” (Al-Bejhaqi)

Al-Arqam


Al-Arqam's house was selected as a safe place to meet, pray and learn about the faith because it was located on the east of As-Safa Hill, where Muhammad was living at the commencement of his prophetic mission. The house could be entered and exited secretly because it was in a narrow street, and the street could be surveyed from within. In the fifth year of the mission Arqam’s house, which became known as the House of Islam, can be regarded as the first Islamic school, with Muhammad as the teacher and the first Muslims as its students.

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Arqam_ibn-abil-Arqam

Statut


Statut Fundacji dostępny tutaj:  link