Przyjaźń

friends

POJĘCIE BRATERSTWA

Innym podstawowym elementem w systemie wartości Islamu jest wartość ludzkiego braterstwa. Wartość ta tkwi swymi korzeniami w tych samych zasadach, które zostały przedyskutowane w związku z pojęciem wolności i równości. Pomijając omówione pojęcia należy zauważyć, iż ludzkie braterstwo w Islamie wyrasta z niewzruszonej wiary w Jedność i Powszechność czczonego Allaha, w jedność rodzaju ludzkiego i wiernych, w jedność religii i czci dla Allaha. Dla muzułmanina Allah jest Jeden, Wieczny i Uniwersalny. Allah jest Stwórcą wszystkich ludzi, Żywicielem wszystkich, Sędzią wszystkich ludzi i Panem wszystkich ludzi. Dla Niego status społeczny, narodowość, władza i rasowe pochodzenie są bez znaczenia. Przed Nim wszyscy ludzie są równi i braćmi jeden dla drugiego. Muzułmanie wierzą w jedność rodzaju ludzkiego ze względu na źródło stworzenia, pochodzenie rodzicielstwa i ostateczne przeznaczenie. Źródłem stworzenia jest sam Allah. Pierwotnymi i wspólnymi rodzicami byli Adam i Ewa (pokój z Nimi). Z tych pierwszych rodziców wywodzi się każda ludzka istota. Jeśli chodzi o ostateczne przeznaczenie, nie ma wątpliwości w umyśle muzułmanina, że Allah – Stwórca jest tym, do którego wszyscy ludzie powrócą. Muzułmanie wierzą w jedność religii Allaha. Znaczy to , że Allah nie faworyzuje ani też nie identyfikuje jej z jakimś szczególnym narodem, rasą czy wiekiem. Oznacza to, iż nie istnieje sprzeczność czy też zróżnicowanie w religii Allaha. Jeśli wszystko to będzie właściwie interpretowane, znaczy iż nie będzie miejsca dla jakiejkolwiek wyższości czy też urojonej wyłączności. Jeśli zasada braterstwa stanie się częścią ludzkiej świadomości, stanie się ona jasnym pojęciem i dobrze uzasadnionym, realnym ludzkim braterstwem. Ponieważ muzułmanie wierzą w Jedność Allaha, ludzką jedność i zawartość religii. Oznacza to, że przyjmują oni wiarę we wszystkich Wysłanników Boskich i wszystkie Objawienia Boże bez różnicy.

imagesPojęcie życia

Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, którzy czują się zdesperowani i zrozpaczeni oraz próbują popełnić samobójstwo, do ostatniej minuty starają się odzyskać ich egzystencję i pragną złapać drugą szansę życia. Allah obdarzył człowieka życiem i tylko On jest Odpowiedzialnym za jego odebranie, nikt poza Nim nie jest uprawiony do zniszczenia go. Tłumaczy to dlaczego islam zakazuje samobójstw i samozagłady oraz zaleca cierpliwość i dobrą wiarę. Kiedy dusza opuszcza ciało, kiedy morderca skazany na śmierć za zbrodnie przeciwko życiu oddaje swoje życie katu – jego życie odbierane jest przez Allaha i według Bożego Prawa. Allah dał człowiekowi życie i wyposażył go w unikalne jakości oraz wielkie zdolności. Nie bez powodu Allah obdarzył człowieka pewnymi zobowiązaniami. Znaczy to, że Allah pomaga człowiekowi osiągnąć cele życia i realizować je. Pomaga On w nauce twórczego istnienia zgodnie ze swoją instrukcją.
Życie jest aktem zaufania Bożego a człowiek jest tym zaufanym Allaha, który powinien traktować owe zaufanie w umiejętny i uczciwy sposób, z pewnym przeświadczeniem o Allahu i ze świadomością odpowiedzialności przed Nim. Życie można porównać do podróży rozpoczętej w pewnym punkcie i kończącej się w pewnym przeznaczonym momencie. Życie jest przejściowym etapem, wstępem do wiecznego życia w zaświatach. W tej podróży człowiek jest wędrowcem i powinien myśleć tylko o tym, co przygotowane jest dla niego w Przyszłym Życiu.
Innymi słowami, powinien on czynić dobro według swoich możliwości i być w pełni przygotowanym do odejścia w każdej chwili do Wieczności. Powinien on pojmować życia na ziemi jako szansę daną mu w celu wykazania się najlepszymi czynami, ponieważ gdy nadejdzie czas jego odejścia, nie będzie on mógł tej chwili przesunąć ani o jedna sekundę. Jeśli czas przeminie, będzie za późno do czynienia czegokolwiek. Najlepszym sposobem przejścia przez życie jest postępowanie zgodnie z naukami Allaha i traktowanie życia jako bezpiecznego pasażu do Przyszłego Życia w wieczności. Ponieważ życie jest zbyt ważne ze względu na jego ograniczony czas, Islam został przedłużony człowiekowi jako kompletny system zasad i reguł ukazujący mu jak powinien on żyć, co brać, co odrzucać, co robić aby uniknąć zła, itp. Wszyscy ludzie biorą swój początek z Allaha i nie ma wątpliwości, że do Niego wrócą. W jednym ze swych oświadczeń Prorok Muhammad pokój z Nim mądrze radził człowiekowi uważać się za obcego w ziemskim życiu, podróżnego, przejeżdżającego przez stację zwaną światem.