Shahada

Jakie jest znaczenie 'szahady' (wyznania wiary)?

Ash-shahada oznacza wypowiedzenie, szczerze i z wewnętrznym przekonaniem, następujących słów:

'Asz-hadu an la'illaha illa llah..." - Wyznaję, że nie ma boga oprócz Boga Jedynego - ta część wyraża wiarę w istnienie Boga Jedynego (Allah), Jego jedność oraz słuszność oddawania czci i posłuszeństwo wyłącznie Jemu.

...wa aszhadu anna Muhammadan rasulu-llah" - i wyznaję, że Muhammad jest Jego Wysłannikiem - tu muzułmanin wyraża wiarę w to, iż Muhammad jest wysłannikiem Boga oraz przeświadczenie, że Koran (słowa Allah) oraz sunna (tradycja Proroka) tworzą integralny i wszechstronny przewodnik, który kieruje ludzkim życiem we właściwy sposób.

Szahada jest pierwszym z pięciu filarów wiary. Wypowiadając ją, jako muzułmanie wierzymy, że Allah jest Jedynym Bogiem, naszym Panem i Stwórcą wszystkiego. Nawet aniołowie i prorocy są jedynie stworzonymi przez Niego sługami, wypełniającymi Jego wolę. Wśród nich są także Jezus i Muhammad (pokój niech będzie z nimi), którzy nie posiadają w sobie żadnych boskich pierwiastków. Tylko Allah jest Jedynym Bogiem: Żyjącym, Samowystarczalnym, Wiecznym, Pierwszym bez początku i Ostatnim bez końca, Słyszącym i Widzącym wszystko, Najłaskawszym i Najmiłosierniejszym, Mającym na wszystko wpływ.

12189089_177847425928377_2296111656388508714_n

Posiada On najpiękniejsze imiona i najszlachetniejsze cechy. Dlatego też nie wolno czcić ani modlić się do nikogo innego oprócz Niego. Dla muzułmanina wiara w Boga oznacza pewność, że On istnieje, a mówiąc szahadę potwierdzamy to i zarazem zatwierdzamy Jego władzę, boskość, imiona i atrybuty.

Druga część szahady natomiast oznacza wiarę w to, że Muhammad jest ostatnim wysłannikiem Boga, wypowiadając ją zatwierdzamy wiarę w to, co nam przekazał, wykonywanie tego, co nakazał, unikanie tego, czego zakazał i oddawanie czci Bogu Jedynemu w sposób taki, jakiego Prorok nas nauczył.