ZAKAT

zakatTwój zakāt
Allah nałożył na wierzących zakāt i uczynił go trzecim z filarów islamu.
Tych, którzy go nie płacą, ostrzegł przed srogą karą. Połączył również braterstwo w wierze ze szczerą skruchą, odprawianiem modlitw i płaceniem zakātu, jak głosi Koran: „Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę i dawać jałmużnę, to staną się waszymi braćmi w religii” (At Tauba, 9:11). Prorok r powiedział także: „Islam został zbudowany na pięciu filarach: zaświadczenie, że nie ma boga oprócz Allaha, a Muḥammad jest Wysłannikiem Allaha; wykonywanie pięciu codziennych modlitw obowiązkowych; dawanie obowiązkowej jałmużny (zakāt); pielgrzymka do (Świętego) Domu; oraz post w miesiącu ramaān” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 8; Ṣaḥῑḥ Muslim: 16).

Odbiorcy zakātu
Islam określił kategorie osób uprawnionych do otrzymania zakātu. Dozwolone jest, by muzułmanie przekazywali go odbiorcom należącym do jednej lub wielu z tych grup, albo by przekazali go instytucjom charytatywnym, które podejmą się przekazania go osobom uprawnionym. Właściwszym jest rozdzielenie go w obrębie kraju, w którym został zebrany.
Upoważnieni do otrzymania zakātuto:
Biedni i potrzebujący to ci, którzy nie są w stanie zaspokoi swoich podstawowych potrzeb życiowych.

1. Osoby żyjące w nędzy oraz takie, które nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.
2. Osoby zatrudnione do zbierania i przekazywania zakātu.
3. Niewolnicy potrzebujący pieniędzy do wykupienia się z niewoli.
4. Ci, którzy zaciągnęli dług i nie są w stanie go spłacić, bez względu na to, czy dług ten zaciągnęli z powodów osobistych, czy dla dobra publicznego.
5. Ci, którzy podejmują wysiłek dla sprawy Allaha: Obejmuje to tych, którzy walczą za swoją religię i kraj, jak i tych, którzy angażują się w jakiekolwiek działania mające na celu wspieranie i propagowanie islamu.
6. Ci, których serca mogą zostać pozyskane: Są to ci, którzy niedawno przyjęli islam lub mają zamiar go przyjąć. Obowiązek przekazywania zakātu odbiorcom należącym do tej kategorii nie należy do jednostek, lecz raczej do stowarzyszeń, centrów islamskich i instytucji charytatywnych.
7. Podróżujący, którzy mają problem z powrotem do domu, nawet jeśli są bardzo zamożni.
Odnośnie osób uprawnionych do otrzymania zakātu, Koran mówi: „Jałmużny są tylko dla ubogich i biedaków, i tych, którzy je zbierają, i dla tych, których serca mogą zostać pozyskane, i na wykup niewolników, i dla dłużników, i dla drogi Boga, i dla podróżnego. To jest obowiązek nałożony przez Boga! Bóg jest Wszechwiedzący, Mądry!” (At Tauba, 9:60).

five-pillars-of-islam-5-638